blog1

11 May 2016 12:21
Tags

Next: Blog 2

Back to list of posts

นี้ ผมพยายามที่จะแยกพวกเราออกมาจากนักลงทุนท้วไป ที่มี กำไร 1 คน เสมอด้ว 1 คน และสระว่ายน้ำ ราคาถูก ขาดทุน 8 คน นํนเพราะเราไม่ได้มุ่งแสวงกำไรจากส่วนต่างจากราคา แต่ เราเป็นนักลงทุนโดยแท้จริงที่มุ่งลงทุนในกิจการที่ดี มีเงินปนํผล และส่งต่อความม้งค้งให้แก่รุ่นลูกรุ่ น หลานอย่างมีเสถียรภาพ..

สรุปความราคา สระ ว่า ย น้ำ ใน บ้านคิดในบทนี้- ถ้าเราเป็นนักลงทุน โดยที่มุ่งเข้าไปลงทุนในกิจการอย่างแท้จริง หาก ลงทุนด้วยความรอบคอบ จะนำมาซึ่งความสุข จากกองสินทรัพย์และเงินปนผลที่งอกเงยตามกาลเวลา..

จากที่ไต้อ่านมาที่ง 6 บทแล้ว ผมเชื่อว่าผู้ที่อ่านจบมาถึงตรงนี้ คงจะมีความสนใจลงทุน พอสมควรทีเดียว และผมขอเรียนยํ้าว่า การลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีอะไรที่เราจะ สามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยที่ไม่ได้พยายามอะไรเลย เพราะหากการลงทุน ทำได้ง่ายดายขนาดนั้น เราคงเห็นแต่บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างมากมาย
สิ่งต่อมาที่ผมได้เน้นยํ้ามาตลอดก็คือ การคาดหวํงในอัตรากำไรที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเราจะได้ ทำการศึกษาเรื่องการลงทุนมาเป็นอย่างดีแล้ว ม้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถที่จะสร้างผลกำไร ได้มากกว่าคนอื่น โดยการกินส่วนต่างราคาที่เพิ่มสูงขึ้น มิหนำขึ้าอาจทำให้มูลค่าของหุ้นที่เราถือครอง ลดตํ่าลงไปด้วยขึ้า แต่อย่างน้อยที่สุด สิ่งๆ หนึ่งที่ค่อนข้างมีความแน่นอน หากเราพิจารณาเลือกหุ้นปนั ผลอย่างถี่ถ้วน ก็คือ “เงินปน้ผล” ที่กิจการจะจ่ายออกมาอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อเปรียบเทียบถ้บการฝาก เงินในธนาคารหรือการซื้อพีนธปตร ราคาสระว่ายน้ำ สิ่งนี้ก็คือ “ดอกเบี้ย” นั้นเอง

แน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นปนัผล นำมาซึ่งความเสี่ยงที่อาจจะดูมากกว่าการฝากเงินเพื่อกิน ดอกเบี้ย แต่เราต้องมองว่าการที่เราเข้าราคา สระ ว่า ย น้ําไปซื้อหุ้นปน้ผล ก็เปรียบได้ถ้บเราไปร่วมทุนประกอบกิจการ ซึ่ง เราเองก็ต้องตรวจสอบสุขภาพของกิจการที่เราจะเข้าไปลงทุนโดยดูการประกอบการย้อนหล้งหลายๆ ปี ม้นก็คงคล้ายๆ ถ้บการที่เราจะคบถ้บใครซักคนเพื่อแต่งงาน เราเองก็ย้งต้องศึกษาอดีตและใช้เวลาซัก ระยะในการคบถ้น ม้นก็เป็นเหตุผลเดียวถ้บการลงทุน ซึ่งเราต้องวางเงินออมของเราเข้าไปลงทุน..

แต่แม้กระนั้นก็ตาม การลงทุนในหุ้นปน้ผล ก็มีข้อดีหลายๆอย่าง ซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวถ้นถ้บ การที่คนหลายๆ คนอยากลงทุนมีกิจการของตนเอง สิ่งนั้นก็คือ “การเติบโตของกิจการนำมาซึ่งการ เติบโตของกำไร”ราคาสระว่ายน้ําสําเร็จรูป เพราะเป็นที่แน่นอนว่าการลงทุนฝากเงินในธนาคารหรือการลงทุนในพินธซัตรคงไม่ สามารถสร้างให้ต้นเงินงอกเงยออกมา

Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License